دوشنبه 2 مرداد 1396   17:10:50
عناوين اصلي

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
ابلاغ شش مورد نظريه مقام عالي وزارت راه و شهرسازي موضوع ماده 123 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

دستورالعمل و ضوابط اجرايي قانون ايمني راهها و راه آهن

(صدور مجوز احداث مستحدثات و عبور تاسيسات خدمات زيربنائي تا شعاع يكصد متر بعد از حريم راهها)

مدير كل محترم راه و ترابري
سلام عليكم:
همانطور كه اطلاع دارند راههاي ارتباط بين شهري از شريانهاي اصلي و حياتي كشور محسوب گشته و حفظ و نگهداري از اين سرمايه عظيم ملي از اهداف مهم وزارت متبوع ميباشد لذا در اجراي وظائف قانوني و بمنظور جلوگيري از ورود صدمات جبران ناپذير به جسم راه و احاريم مربوطه به جهت توسعهٍ تعريض راهداري و ......... آنها در آينده و نيز حفظ و برقرار ايمني عبور و مرور واگذاري حريم آنها به منظور ايجاد تاسيسات خدمات زيربنائي ساير ارگانها و وزراتخانه ها و اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع ميباشد و اينگونه تاسيسات ميبايد در نواري كه براي راههاي مختلف بعد از حريم آنها در نظر گرفته شده است عبور داده شوند معهذا چنانچه در موارد اضطراري كه بعلت وجود موانع فني اجراي عمليات را در داخل حريم راهها اجتناب ناپذير نمايد بدينوسيله دستورالعمل و ضوابط اجرائي بند 4 تفويض اختيار شماره 11/15249 مورخ4/ 10/80 در ارتباط با اجراي مواد 6 و 7 و 17 قانون ايمني راهها و راه آهن با توجه به مراتب فوق الذكر و بشرح پيوست ابلاغ ميگردد لازم است ضمن رعايت كليه اصول فني و مشخصات هر يك از آنها و اين مهم كه حفظ حريم راهها و ايمني تردد در آنها بايد در اولويت قرار گيرد نسبت به صدور مجوز موقت در هر مورد اقدام و رونوشت آنرا بصورت ماهيانه به معاونت راهداري و هماهنگي امور استانها ارسال داريد ضمنا با توجه به ماده 76 قانون تنظيم بخشي از مقررات امور مالي دولت مصوب سال 1380 چنانچه تاسيسات فوق با كسب مجوز از آن اداره كل و بدون خسارات به جسم راه و تاسيسات مربوطه بشرح تبصره ذيل بند 3 از قسمت ب در منتهي اليه حريم قانوني آنها صورت گيرد وجهي نبايد اخذ گردد.

احمد خرم وزير راه و ترابري
مدير كل محترم راه و ترابري استان
سلام عليكم
در جهت رفع تمركز و تسريع در اجراي وظايف بدينوسيله اختيارات زير از حوزه معاونت راهداري و هماهنگي امور استانها به جنابعالي تفويض ميگردد تا با رعايت كامل قوانين و مقررات نسبت به اجراي آنها اقدام نمائيد.
1 – اجراي پروژه هاي ملي در چهار چوب ضوابط ابلاغي
2 – پيشنهاد اوليه هر گونه طرح و پروژه جهت مطالعه توسط ادارات كل راه و ترابري استانها
3 – تصويب عنوان و مطالعات پروژه ها با حضور نمايندگان ادارات كل ذيربط در كميسيون بررسي و تصويب پروژه ها
4 – كليه امور مربوط به اجراي قانون ايمني راهها و راه آهن هاي كشور برابر آئين نامه اجرائي ضوابط ابلاغي
5 – ارزيابي اراضي ابنيه – مستحدثات – تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور در اجراي لايحه نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي – عمراني و نظامي دولت مصوب 17 / 11 / 1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

احمد خرم وزير راه و ترابري
جهت اطلاعات بيشتر كليك نماييد.

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.