دوشنبه 2 مرداد 1396   17:06:38
عناوین اصلی
فهرست كليه خدمات
1-     ثبت نام متقاضيان مسكن مهر
2-     تأييد شرايط متقاضيان مسكن مهر
3-     تأييد فرم ج متقاضيان (استعلام استفاده از تسهيلات دولتي)
4-      تهيه فرم اصالت براي بانك
5-     اختصاص پروژه متقاضي
6-      اختصاص واحد به متقاضي مسكن مهر
7-      تحويل واحدهاي مسكن مهر
8-      ثبت اطلاعات مربوط به سازندگان و توليدكنندگان پروژه هاي مسكن مهر استان
9-     ثبت اطلاعات مربوط به پروژه هاي خدمت رسان مسكن مهر استان
10-تأييد شرايط ثبت نام و واگذاري مسكن مهر (واحدهاي تعاوني،سه جانبه،خودمالكي)
11-صدور، تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال به كار حقيقي اعضاي سازمان نظام مهندسي
12-صدور، تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال به كار دفاتر طراحي حقيقي و حقوقي و سازندگان حقيقي و حقوقي
13-صدور، تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال به كار حقيقي اعضاي سازمان نظام كارداني
14-صدور، تمديد و ارتقاء پروانه اشتغال به كار سازندگان حقيقي و حقوقي و معماران تجربي كارداني
15-نظارت بر دوره هاي آموزشي برگزار شده جهت ارتقاء پايه مهندسي و كارداني
16-بررسي و تأييد گواهينامه هاي دوره هاي آموزشي برگزار شده جهت ارتقاء پايه مهندسي و كارداني
17-همكاري و نظارت بر برگزاري انتخابات سازمان نظام مهندسي و سازمان نظام كارداني
18-جمع آوري و به روز رساني داده هاي بانك اطلاعاتي ماشين آلات
19-مديريت ناوگان حمل و نقل و ماشين آلات
20-رسيدگي به صورت وضعيت هاي قطعي
21-رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت
22-تحويل موقت پروژه هاي عمراني
23-بررسي تاخيرات پيمانكاران
24-بررسي شيت هاي آزمايشگاهي
25-كنترل ابعاد اجرايي
26-كنترل احجام و رقوم
27-تحويل زمين به پيمانكار
28-رسيدگي به حق الزحمه هاي مهندسين مشاور
29-انتخاب پيمانكار از طريق برگزاري مناقصات
30-فعاليتهاي مرتبط با سامانه سجا
31-واگذاري اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي
32-درج اطلاعات بيمه پرسنل شركتهاي پيمانكاري ( سامانه رصد اشتغال كشور )
33-ارسال اطلاعات بودجه استان به وزارتخانه از طريق سامانه اختصاصي سبا
34-ثبت سوانح جاده اي و گزارش گيري تصادفات
35-صدور مجوز جهت احداث بنا و ديوار كشي و نصب تابلو
36-صدور مجوز خدمات زير بنايي
37-صدور مجوز و اعلام حريم جهت درج در سند رسمي
38-نظارت بر جاده هاي حوزه استحفاظي از طريق دوربين به صورت آنلاين
39-برداشت اطلاعات مرتبط در حوزه اداره كل از سايت اينترنتي دفتر آمار و تلفيق برنامه وزارت راه و شهرسازي
40-تردد شمار REPORT.ITS (سامانه ستاره)
41-اطلاعات GIS -PLAGIN
42-پاسخگويي به تلفن هاي مردمي در خصوص وضعيت جوي و راههاي استان ( 33311111 )
43-ارتباط بي سيم بين اداره كل و ادارات تابعه در خصوص وضعيت جوي و راههاي استان
44-سامانه جامع مديريت تهيه و تصويب طرح هاي توسعه و عمران ( حوزه بودجه و برنامه ريزي )
45-برگزاري مناقصه ها و مزايده ها جهت فروش املاك و ماشين آلات ( حوزه راهداري )
46-درج اطلاعات راههاي روستايي در سامانه مديريت راههاي روستايي
47-تعميرات و نگهداري راهدارخانه ها
48-نگهداري جسم راه ( خاك برداري - خاك ريزي - تسطيح رگلاژ و پروفيله كردن ( 
49-نگهداري ابنيه راه ( ديوارهاي حايل - پلها - آب نما ها -   كانالها - سيفون ها - اپرون ها - تونلها )
50-نگهداري و تثبيت ترانشه - نگهداري زهكش ها و ايجاد بندهاي انحرافي - بارگيري و حمل )
51-نگهداري رويه راه ( رويه آسفالتي گرم - رويه آسفالتي سرد - رويه شني و شانه راه )
52-نگهداري زمستاني ( پيشگيري از يخ زدگي - يخ زدايي رويه راه - برف روبي )
53-نگهداري حريم راه ( صدور مجوز حفاري - صدور مجوز احداث بنا -   جلوگيري و رفع تجاوز - 
54-پاكسازي حريم - ايجاد و حفظ فضاي سبز   )
55-نصب و نگهداري نرده هاي حفاظتي راهها
56-نصب و نگهداري علائم عمودي كنترل و هدايت ترافيك
57-نگهداري خطوط ترافيكي
58-تأمين و تجهيز ماشين آلات
59-شناسايي و رفع نقاط پرحادثه
60-تشكيل پرونده ( كميسيون ماده 12 )
61-تعيين تكليف جهت اخذ سند براي زمين هاي نسقي ( كميسيون ماده 12 )
62-بازديد جهت تعيين كاربري زمين ( كميسيون ماده 12 )
63-ثبت رأي صادره توسط دبيرخانه كميسيون ماده 12 و ارائه به متقاضي
64-صدور مجوز جهت ساخت و ساز در خارج از محدوده و حريم شهرها ( كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي استان )
65-پاسخ به استعلام شهرداري در خصوص تعيين نوع مالكيت ملك
66-حذف سوابق مالكيت افراد ( ابطال فرم الف )
67-حسابداري اراضي ( سامانه جامع و يكپارچه مديريت اراضي و مستغلات )
68-تحويل و تحول اراضي
69-اطلاعات كاداستراراضي و مستغلات
70-كارت زمين
71-اطلاعات كامل زمين
72-بازديد ميداني از اراضي و مستغلات
73-اراضي غير قابل واگذاري
74-تفكيك اراضي و مستغلات
75-تجميع اراضي و مستغلات
76-اطلاعات حقوقي و واگذاري اراضي و مستغلات
77-تهيه گزارش هاي آماري و مديريتي
78-تعيين حد نصاب مالكانه
79-تصويب طرح هاي تفصيلي و شهري ( كميسيون ماده 5 )
80-اجراي مفاد كميسيون ماده 5
81-تهيه و تصويب طرح هاي توسعه و عمران
82-تهيه و تصويب طرح هاي ناحيه اي و جامع شهري
83-تهيه و تصويب طرح هاي مجموعه هاي شهري
84-تهيه و تصويب طرح هاي مرمت بافت هاي قديمي و فرسوده استان
85-وظايف مرتبط با اجراي آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات خارج از محدوده و در حريم شهرها
86-تهيه و تصويب طرح هاي فضاهاي شهري
87-طراحي شهري و روستايي
88-برنامه هاي توسعه و حمل و نقل استان
89-توسعه و سيستم هاي انتقال در زمينه گاز طبيعي، آب، برق و فرآورده هاي نفتي
90-محافظت از بناها و فضاهاي با ارزش فرهنگي و تاريخي در استان
91-تهيه و تصويب برنامه هاي توسعه كمي و كيفي مسكن استان
92-طرح هاي پدافند غيرعامل استان
93-ارائه عملكرد دستگاه اجرايي در دوره هاي زماني تعيين شده
94-پاسخگويي و پيگيري درخواست هاي مردمي ( سامد)
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.