دوشنبه 2 مرداد 1396   17:07:19

اداره برنامه ريزي و بودجه و آموزش :

مطالعه وشناخت شبكه راههاي ارتباطي استان و طبقه بندي آنها.
بررسي امكانات و سياستهاي كلي اقتصادي استان و برنامه هاي توسعه اقتصادي بمنظور تهيه و تنظيم برنامه براي ايجاد توسعه راههاي ارتباطي منطقه تحت نظارت .
جمع آوري و تنظيم اطلاعات و آمار مورد نياز از واحدهاي تابعه اداره كل بمنظور انجام برنامه ريزيهاي لازم.
تهيه و پيشنهاد برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت با همكاري واحدهاي تابعه و ستادي در چهارچوب سياستها و خط مشي وزارتخانه و انجام هماهنگي هاي لازم با سازمان مديريت و برنامه ريزي و ساير ارگانهاي برنامه ريزي استان در زمينه فوق.
تهيه وتنظيم موافقت نامه هاي طرحهاي عمراني  راههاي منطقه اي و استاني.
بررسي و تنظيم بودجه جاري و عمراني اداره كل با همكاري ساير واحدهاي ذيربط و براساس دستورالعملهاي ابلاغي مربوط و پيشنهاد بودجه تنظيمي به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان جهت بررسي و تائيد و ابلاغ آن به اداره امور مالي.
پيگيري موافقت نامه ها و شركت در جلسات رسيدگي به پيشرفت طرحهاي عمراني و جذب اعتبارات مربوطه.
نگهداري حساب اعتبارات طرحها و تهيه گزارشات لازم.
آمارگيري از پيشرفت عمليات طرحهاي راهسازي و راهداري منطقه تحت نظارت و تهيه نمودار هاي مربوط.
شركت در شوراي برنامه ريزي امور زيربنائي استان.
همكاري با ساير واحدهاي اداره كل در مورد تهيه آمار هاي مختلف
آشنا ساختن كاركنان جديد با اهداف و وظايف سازمان. برگزاري دوره هاي آموزشي جهت كاركنان.
توانمند سازي كاركنان و مديران در زمينه بهبود وظيفه مديريتي و توسعه توانايي انساني.
آماده سازي فرد براي پذيرش مسئوليت هاي جديد با پست سازماني بالاتر درحين خدمت.
رشد فضائل اخلاقي و فرهنگ پذيري سازماني و بهينه سازي روابط انساني.
ايجاد و توسعه دانش و توانمندي در شاغلان مشاغل مشترك اداري و روز آمد كردن اطلاعات و توانائيهاي آنان با توجه به تغييرات علمي در زمينه شغل مورد تصدي.
باز آموزي، نوآموزي و آماده سازي  كاركنان و ارائه دانش و مهارت و رفع كاستيهاي دانش و مهارتي و نگرشي.
تحقيق و مطالعه به منظور دستيابي به شيوه هاي جديد فني و اجرايي .

روابط عمومي:
ايجاد ارتباط مستمر با واحدهاي تابعه اداره كل بمنظور تنظيم و تدوين اخبار مربوط به چگونگي انجام فعاليتهاي مربوط و انتشار آنها از طريق رسانه هاي گروهي وساير ارگانهاي ذيربط .
ايجاد هماهنگي هاي لازم در زمينه وظايف مربوط با ارگانهاي ذيربط.
بررسي و اقدام در زمينه مطالب منتشر شده در رسانه هاي گروهي
برگزاري برنامه هاي ملي مذهبي و انجام اقدامات لازم درمورد تشريفات و جشنها.
تهيه عكس و فيلم و اسلايد در مراحل مختلف اجراي پروژه ها به منظور انعكاس فعاليتهاي اداره كل.

 
اداره حراست:
حراست فيزيكي شامل:(حراست از تاسيسات و ساختمان ها، راهها و پلهاي حساس و ... حراست پرسنلي شامل:(نظارت بر انتصابات، احكام، نقل و انتقالات و ...
حراست اسنادشامل:(حراست از اسناد طبقه بندي شده، طبقه بندي نشده و ...

اداره ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات :
بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردمي از واحدهاي ستاد استان و شهرستان هاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع و تهيه گزارش هاي دوره اي
تجزيه و تحليل عملكرد واحدهاي ستاد استان و شهرستان ها و كاركنان براساس بازرسي هاي انجام شده
اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرم هاي مربوط به تهيه مستندات لازم
دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم (مراجعين) از واحدهاي ستاد استان و شهرستان ها و كاركنان
بررسي پيرامون صحت و سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي
بررسي و پاسخگويي درخصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي
 رسيدگي به شكايات پس از حصول اطمينان از صحت مفاد و پاسخگويي به آن عنداللزوم از طريق اداره روابط عمومي و جمع بندي و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به مقامات مسئول
 ارزيابي و سنجش مستمر عملكرد، كارايي و اثربخشي برنامه هاي اداره كل و واحدهاي شهرستاني و تهيه گزارش تحليلي از نتايج جهت ارائه به دفتر مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت متبوع
تهيه گزارش در فواصل مختلف از عملكرد و ارائه آن به دفتر مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارتخانه

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.