دوشنبه 2 مرداد 1396   17:09:38
پرسشهاي متداول
- منظور از پلان ارزيابي چيست؟
 • 1393/6/10 دوشنبه
  - منظور از پلان ارزيابي چيست؟
- عملكرد اداره شهرستان مربوطه در برابر مراجعين چيست؟
 • 1393/6/10 دوشنبه
  - عملكرد اداره شهرستان مربوطه در برابر مراجعين چيست؟
- ملك اينجانب در طرح راهسازي قرار گرفته است ، جهت احقاق حقوق قانوني ام در وحله اول به كدام اداره مراجعه نمايم؟
– اقدامات لازم در خصوص اخذ مجوز حريم راه چيست ؟
 • 1393/6/10 دوشنبه
  – اقدامات لازم در خصوص اخذ مجوز حريم راه چيست ؟
-اگر مالك ، كارشناس از طرف خود دعوت نكرده باشد و نظر كارشناس شما را هم قبول نداشته باشد بايد چگونه عمل كند؟
– جهت اخذ مجوز نصب تابلو در حاشيه مسير چه مراحلي بايد طي شود ؟
 • 1393/6/10 دوشنبه
  – جهت اخذ مجوز نصب تابلو در حاشيه مسير چه مراحلي بايد طي شود ؟
-آيا مالك ميتواند از طرف خودش كارشناس در امور اراضي دعوت كند؟
 • 1393/6/10 دوشنبه
  -آيا مالك ميتواند از طرف خودش كارشناس در امور اراضي دعوت كند؟
- قيمت گذاري توسط چه فردي و چگونه صورت مي پذيرد؟
 • 1393/6/10 دوشنبه
  - قيمت گذاري توسط چه فردي و چگونه صورت مي پذيرد؟
- فرم تكميل مدارك شامل چه مداركي مي باشد؟
 • 1393/6/10 دوشنبه
  - فرم تكميل مدارك شامل چه مداركي مي باشد؟
 - پس از تحويل گرفتن پلان ارزيابي به كدام واحد مراجعه كنم؟
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.